Metropolis Mall

Metropolis Mall

Metropolis Mall, Hiland Park, 1925, Chak Garia, Santoshpur, Kolkatta, West Bengal